zamówienie na:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego w ul. Piaskowej w Sopocie

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę
nr sprawy: 43/NZ/2020/PJ
wartość: poniżej równowartości w PLN kwoty 214 000 EURO
termin składania ofert: 22 września 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest przepis art. 93 ust. 1 pkt 1) p.z.p.