zamówienie na:

Dostawa drogowej zapory hydraulicznej wraz z montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Sopotu

zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
tryb zamówienia: Postępowanie zgodnie z art 4 pkt 8 ustawy PZP, na podst Regulaminu
nr sprawy: ZP-66/NZ/2020/PJ
wartość: do 30 000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie informuje, że po dokonaniu oceny złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu, została wybrana oferta firmy: Szymkowiak Sp. z o.o. ul. Kolbego 16, 64-115 Święciechowa za cenę ofertową brutto 34 490 zł.