Mapa Biuletynu

 Informacje podstawowe
  · Zarząd Dróg i Zieleni
  · · Podstawa, przedmiot i zakres działalności
  · · · Status prawny
  · · · Uchwały
  · · Kierownictwo
  · · Drogi w utrzymaniu ZDiZ
  · · Zarządzenia i regulaminy
  · · Schemat Oorganizacyjny
  · Kontakt
  · Jak załatwić ...
  · · Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie reklam
  · · Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
  · · Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie infrastruktury podziemnej
  · · Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - umieszczenie obiektów, w tym obiektów handlowych, ogródków gastronomicznych, schodów.
  · · Wniosek o wydanie zatwierdzenia projektu czasowej lub stałej organizacji ruchu
  · · Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i infiltracyjnych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
  · · Zezwolenie na wjazd do Sopotu pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t i 24 t.
  · · Zezwolenie na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I, kat. II, kat. III, kat. VII.
  · · Zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi publicznej.
  · · Uzgodnienie projektu budowlanego budowy zjazdu z drogi publicznej.
  · · Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym drogi publicznej obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy.
  · · Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi lub potrzebami ruchu drogowego lokalizowanego w pasie drogowym drogi publicznej.
  · · Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych
  · · Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - roboty budowlane
  · · Abonament uprawniający do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania
  · · Karta pojazdu hybrydowego uprawniająca do bezpłatnego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania.
  · · Warunki na budowę, przebudowę i remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Sopot
  · · Wytyczne dla projektantów oraz wykonawców w zakresie budowy lub przebudowy układu drogowego na terenie Gminy Miasta Sopotu.
  · · Wytyczne dla inwestorów ubiegających się o zgodę na wykonanie nasadzeń zamiennych na terenie miasta Sopotu.
  · · Zgłoszenie szkody w pojeździe mechanicznym oraz zgłoszenie szkody na osobie
  · · Uzgodnienie projektu realizacji inwestycji
  · Utrudnienia
  · Sprawozdania finansowe
 Działy zakładu
  · Cmentarz komunalny
  · Eksploatacja
  · Inwestycje
  · Kanalizacji Deszczowej i Melioracji
  · Parkowanie
  · Służba Drogowa
  · Uzgodnienia Dokumentacji i Ubezpieczenia
  · Zamówienia Publiczne
  · Zaplecze Techniczne
  · Zieleń i Lasy
 Przetargi i ogłoszenia
  · Platforma Smart PZP
  · Ogłoszenia o zamówieniu
  · Plan Postępowań
  · Oferty pracy
 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej
 Aktualności